Skip links

Dobro je vedeti

POGREBNINA (finančna pomoč pri kritju stroškov pogreba) znaša 930,68 eur.

POSMRTNINA (pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka) znaša 465,34 eur.

UVELJAVLJANJE
Vloga se vloži pri katerem koli Centru za socialno delo, in sicer v roku enega leta po smrti svojca. Upravičenost se ugotavlja na dan smrti.

POTREBNE PRILOGE
Dokazilo o smrti in/ali račun za opravljeni pogreb (lahko tudi predračun stroškov pogreba).

UPRAVIČENOST
(posmrtnina ali pogrebnina)

Upravičenec mora biti:
– državljan RS s stalnim bivališčem v Sloveniji
– tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Sloveniji

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:
– pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe
– vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka

ali

– dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Več informacij o tem lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

MRLIŠKI LIST IN SMRTOVNICA
Mrliški list se lahko po predhodni prijavi smrti dvigne osebno na upravni enoti ali na matičnem uradu (kjer koli po Sloveniji).

V kolikor smrt nastopi na domu, prijavo o smrti po pooblastilu svojcev opravi naše podjetje.

Če je oseba umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, zavodu za prestajanje kazni ipd., mora pristojnemu organu (Upravni enoti) smrt prijaviti dotičen zavod oz. organizacija, in sicer v dveh dneh od dneva smrti oz. od najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti, ki ga izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

SMRTOVNICA
je dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka.

POKOJNINA IN PREPIS
Dedičem pripada pokojnina, vendar v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika. Vloga na območnih enota ZPIZ-a se odda skupaj z mrliškim listom.

Za več informacij nas lahko kontaktirate ali preverita na spletni strani ZPIZ-a.